Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym Shop My Mood oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy Shop My Mood, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.shopmymood.com.

1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Katarzynę Żechowicz (zwaną dalej: „Sprzedającym”), wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: Shop My Mood Katarzyna Żechowicz z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Łucka 18/15, 00-845 Warszawa), adres email: kontakt@shopmymood.com, identyfikującą się numerami NIP: 7393692032, REGON: 361187289.

1.4. Przedmiotem działalności Shop My Mood jest sprzedaż detaliczna ubrań, butów, biżuterii, toreb, akcesoriów, artykułów dla domu, kosmetyków, obrazów i grafik oraz artykułów spożywczych (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).

1.5. Serwis internetowy Shop My Mood umożliwia:

1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Shop My Mood;

1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, (zwane dalej: „Kupującymi”). Rejestracja w serwisie Shop My Mood w celu dokonania zakupu nie jest obowiązkowa. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego Shop My Mood rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Składanie ofert zakupu przez Kupujących niezarejestrowanych w serwisie Shop My Mood jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.7. Do korzystania ze sklepu internetowego Shop My Mood, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:

1.7.1. Połączenie z siecią Internet;

1.7.2. Przeglądarka internetowa;

1.7.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego Shop My Mood spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego Shop My Mood z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z Shop My Mood.

1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego Shop My Mood, w tym przez filtry antyspamowe.

2. Zamówienia

2.1. Zakupów w sklepie internetowym Shop My Mood mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym Shop My Mood w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

2.3. Zamówienia w sklepie internetowym Shop My Mood można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w pkt. 2.4.

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;

2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.2. do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 20114020040000390275628069;

3.2.2. płatność za pośrednictwem serwisu Shop My Mood, dostępnego pod adresem www.shopmymood.com;

3.3. rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

4. Dostawa

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem kuriera.

5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również jest udostępniany Konsumentowi każdorazowo przed złożeniem Zamówienia jako część Regulaminu), przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3.

5.2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.;

5.2.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.2.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; rzecz ta będzie oznaczona w sklepie Shop My Mood jako “na zamówienie”;

5.2.4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.2.5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.2.6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.2.7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

5.3. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy Shop My Mood, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.

6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1. Sklep internetowy Shop My Mood przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Sklep internetowy Shop My Mood starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy Shop My Mood sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego Shop My Mood. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy Shop My Mood informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy Shop My Mood jest Katarzyna Żechowicz, zamieszkała w Warszawie (adres: ul. Łucka 18/15, 00-845 Warszawa), wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Shop My Mood Katarzyna Żechowicz z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Łucka 18/15, 00-845 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 7393692032, REGON: 361187289, będąca właścicielem serwisu Shop My Mood.

6.3. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego Shop My Mood oraz użytkowników Shop My Mood (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego. Dane są pozyskiwane w trakcie składania zamówienia lub subskrypcji newslettera lub kontaktu mailowego lub telefonicznego ze sklepem.

6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień oraz subskrypcji do newslettera lub kontaktu mailowe lub telefonicznego ze sklepem będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu RODO oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym do:

a) umożliwienia korzystania ze sklepu, dokonywania transakcji i wykonywania płatności za towary zakupione w sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) obsługi reklamacji lub zwrotu w sklepie w przypadku, gdy klient złoży taką reklamację lub zwrot (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) obsługi pytań kierowanych do sklepu przez użytkowników (np. przez kontakt mailowy); kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

6.11. Kupujący mają prawo do:

6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

6.11.2. żądania dostępu do swoich danych osobowych; żądania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez sklep przetwarzane; żądania usunięcia swoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych

6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych. W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres pomoc@shopmymood.com, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

6.11.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.12. Shop My Mood może odmówić usunięcia danych użytkownika (Kupującego) serwisu wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu lub też gdy Shop My Mood  uzyska i utrwali wiadomość, że użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

6.13. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego Shop My Mood. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.14. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za nabywane Towary (za pomocą karty płatniczej lub poprzez bezpośrednie elektroniczne połączenie z bankiem) są udostępniane firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Udostępnianie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania Użytkownika, adres e-mail) oraz następuje:

 1. a) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Shop My Mood a PayU S.A.;
 2. b) w celu zrealizowania przez PayU S.A. płatności za nabywane Towary oraz wypełnienia przez PayU S.A.  obowiązków przewidzianych w przepisach prawa (w tym zakresie zastosowanie znajdują regulaminy PayU S.A., po ich akceptacji przez Użytkownika);
 3. c) niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

6.15. Dane osobowe Użytkowników składających zamówienie w sklepie mogą być udostępnianie podmiotom realizującym wysyłkę zamówień, w tym firmom kurierskim i Poczcie Polskiej. Udostępnienie danych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Dane osobowe Użytkowników mogą być też udostępnione innym podmiotom wspierającym sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym firmie hostingowej obsługującej serwis www.shopmymood.com, a także firmom współpracującym ze sklepem w ramach rozwoju strategii reklamowej i działań marketingowych.

6.16. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego Shop My Mood. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego Shop My Mood.

6.17. Klienci Serwisu mają możliwość otrzymywania od Shop My Mood informacji handlowych i aktualności w formie mailingu.

6.17.1. Aby otrzymywać mailing  należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych i aktualności. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i aktualności

6.17.2. Odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych i aktualności przez Użytkownika jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w wiadomości email wysłanej do użytkownika. Można również odwołać zgodę kontaktując się z Shop My Mood za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w punkcie 1.3. i przeznaczonego do kontaktu z Shop My Mood.

6.17.3. Shop My Mood dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu lub były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej odbiorcy mailingu.

7. Polityka Cookies

7.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Shop My Mood z siedzibą pod adresem ul. Łucka 18/15, 00-845 Warszawa;

7.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

7.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7.6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.9. Treść polityki cookies pochodzi ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/

8. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

8.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego Shop My Mood chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

8.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

8.3. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym Shop My Mood służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

9. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Shop My Mood usług drogą elektroniczną

9.1. W razie świadczenia przez sklep internetowy Shop My Mood usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 9.13.

9.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.

9.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego Shop My Mood treści o charakterze bezprawnym.

9.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z Shop My Mood i korzystania z danej usługi.

9.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail pomoc@shopmymood.com.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.

9.6. W razie świadczenia przez sklep internetowy Shop My Mood usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 9.13.

9.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.

9.8. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego Shop My Mood treści o charakterze bezprawnym.

9.9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z Shop My Mood i korzystania z danej usługi.

9.10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail pomoc@shopmymood.com.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.

9.11. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

9.11.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 9.10.);

9.11.2. reklamacja powinna zawierać:

9.11.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;

9.11.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;

9.11.2.3. uzasadnienie;

9.11.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 9.11.1. i 9.11.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

9.11.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

9.12. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 9.6., Sprzedający niniejszym informuje, iż:

9.12.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego Shop My Mood zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

9.12.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z sklepu internetowego Shop My Mood pliki cookies.

9.13. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 9.6.-9.12. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

10. Reklamacje

10.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

10.2. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

10.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 10.1. i 10.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego Shop My Mood) mogą być zgłaszane:

10.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

10.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 9.10. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.

10.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.

10.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej: www.shopmymood.com wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego Shop My Mood i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.

11.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

11.6. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego Shop My Mood mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej: Regulamin, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

 

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (sklep internetowy Shop My Mood) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres poczty elektronicznej: pomoc@shopmymood.com

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze wzrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, odesłać rzecz na adres:

Shop My Mood Katarzyna Żechowicz

Ul. Łucka 18/15

00-845 Warszawa

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Shop My Mood Katarzyna Żechowicz

Ul. Łucka 18/15

00-845 Warszawa

pomoc@shopmymood.com

 

Ja ……………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej (następujących) rzeczy ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

numer zamówienia …………………………………………………

Data zawarcia umowy …………… data odbioru ………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………

Adres…………………………………………………………………….

Data……………………..